Samotna Róża

58 tekstów – auto­rem jest Sa­mot­na Róża.

Po­zory mylą, ludzie widzą to co chcą zobaczyć
Na­wet zmiana na lep­sze dla ni­kogo nic nie znaczy....

Prze­cież oni więdzą więcej o nas niż my sami
Z ja­kimi fil­ma­mi zma­gamy się w bani
Z ja­kimi prob­le­mami ma­my do czynienia
My żyje­my tyl­ko po to by do­gonić marzenia.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 lutego 2014, 16:36

"Ból psychiczny stok­roć gor­szy od fizycznego
Choć nie wi­dać roz­bra­ja nas od środka" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 lutego 2014, 13:33

Naj­pewniej­szym spo­sobem, by czuć się szczęśli­wym, to spra­wić, by ktoś in­ny był szczęśliwy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 marca 2012, 01:14

Nie ważne co ma­my na so­bie... ważne co jest w nas... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 18 marca 2012, 20:04

Smut­ny nasz los gdy miłość za­mienia się w złość. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 15 marca 2012, 23:35

Od­bierając ko­muś to co ma naj­piękniej­sze, od­biera­my tej oso­bie także dużą część serca. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 13 marca 2012, 23:08

Zgnębiona przez wszys­tkich, po cichut­ku uciekam w ot­chłań włas­nych czar­nych myśli. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 8 marca 2012, 22:21

Nie oszczędzaj na miłości! In­westuj w nią... gdy chcesz mieć jej więcej. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 6 marca 2012, 21:16

Nim coś ko­muś obiecasz zas­tanów się czy jes­teś w sta­nie dot­rzy­mać da­nego słowa. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 5 marca 2012, 22:50

Wiele błędów wy­bacza­my, tyl­ko wte­dy gdy kocha­my. Jed­nak jest pew­na gra­nica... kiedy bólu ma­my dość, miłość za­mieniamy w złość. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 3 marca 2012, 21:43
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność